Lợi ích vượt trội
Hạn chế việc giao tiếp thủ công rời rạc giữa ứng viên - nhà tuyển dụng
Quản lý và kết nối dễ dàng sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí.
Thuận tiện việc quản lý thông tin, liên kết trực tiếp ứng viên - nhà tuyển dụng.
Đánh giá kết quả, dữ liệu rõ ràng hữu ích cho ứng viên và doanh nghiệp
Giao tiếp trực tiếp ứng viên - nhà tuyển dụng bằng công nghệ phù hợp.
Tính năng minh bạch thông tin được review của ứng viên- nhà tuyển dụng
Thuận tiện đánh giá, báo cáo dữ liệu hữu ích cho cả ứng viên và tổ chức.