Lợi ích vượt trội
Dễ dàng lập kế hoạch đào tạo
Quản lý chương trình đào tạo chi tiết theo danh mục từng chuyên ngành đào tạo,môn học, thiết lập ràng buộc điều kiện tiên quyết, học trước, song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn.
Update số liệu Realtime hỗ trợ công tác quản trị
Quản lý dự báo số liệu đăng ký học của học viên, đây là cơ sở giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch giảng dạy.
Xây dựng thời khóa biểu chi tiết
Xây dựng thời khóa biểu chi tiết, phân bổ giáo viên, phòng học, học viên theo học phần, chuyên ngành đào tạo
Quản lý đăng ký học của học viên trực tuyến
Thống kê số lượng sinh viên đã đăng ký, chưa đăng ký theo lớp, môn, điều chỉnh & hủy học viên theo điều kiện ngay trên hệ thống
Thiết lập kế hoạch đào tạo theo từng năm, chuyên ngành, môn học phù hợp với nhà trường.
Xây dựng thời khóa biểu chi tiết theo chuyên ngành đào tạo.
Quản lý dữ liệu công tác quản trị, đào tạo Realtime