ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN | 7/22/2021 2:33:10 AM
Xác định vị trí, vai trò, nhiệm vụ tuyển dụng Quy trình tuyển dụng Hướng dẫn tìm kiếm & sàng lọc hồ sơ (kênh online và nội bộ)
ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN | 7/22/2021 2:35:14 AM
Quản trị nhân sự đóng một vai trò quan trọng, tạo ra sức mạnh phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản trị nhân sự không phải là một công việc dễ dàng khi nó yêu cầu sự hài hòa giữa lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động